V8F24  Birks of Aberfeldy, Perthshire, Scotland, UK